Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης, το Ίδρυμα ανακοίνωσε το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Βασική επιδίωξη  του Προγράμματος είναι:  (i)  η ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για συμμετοχή   σε   διεθνή
προγράμματα,   (iii)   η   ενίσχυση των   ευκαιριών αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας   που παράγονται στην Κύπρο και (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €36,000, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος. Ο πίνακας Εκδηλώσεων αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30ηΔεκεμβρίου 2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση του Προγράμματος.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα (τηλέφωνο: + 357 22205056, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skambanellas@research.org.cy).

Πρόσκληση

Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Έντυπο Υποβολής Έκθεσης

Κατάλογος Εκδηλώσεων – 6η έκδοση

Πιο κάτω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν την πρώτη έκδοση του καταλόγου εκδηλώσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και συγκεκριμένα μέσα από τη Πρόσκληση «Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» που θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2017. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Κατάλογος Εκδηλώσεων 2017 – 1η έκδοση