ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ “SYSTEM TO SYSTEM”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να υποβάλλουν διατυπώσεις που σχετίζονται με την είσοδο και εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο στα νέα τελωνειακά συστήματα με τρόπο «System to System», θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Η εν λόγω διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2016.

Να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων στοχεύει στην προσαρμογή των υφιστάμενων τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον, χωρίς χαρτί.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την υποβολή των διατυπώσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι αναφορικά με την Εφαρμογή Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την Ανάπτυξη νέων τελωνειακών συστημάτων:

– Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EL

– Annex 2 MASP-C Rev. 2019 v1.1 Consolidated Project Fiches https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_annex2_en.pdf

– Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την υποβολή των διατυπώσεων:

Νέο Νομικό Πλαίσιο Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σε συνέχεια της Ενημερωτικής Εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας την περασμένη εβδομάδα για το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

Από την 1.9.2022 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021», που στόχο έχει την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και την πρόσβαση των εργοδοτών και ιδιοκτητών σε εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου και συντήρησης.

Η νέα νομοθεσία μεταξύ άλλων αναφέρει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και εξουσιοδοτημένων ελεγκτών και συντηρητών ανυψωτικών μηχανημάτων, τη συχνότητα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και ανυψωτικών εξαρτημάτων, τα βασικά σημεία ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και τα κριτήρια για την έγκριση προσώπων ως εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ο κάθε ιδιοκτήτης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οφείλει να:

• Μεριμνά για έλεγχο του ανυψωτικού μηχανήματος παρουσία του Συντηρητή και με εκπαιδευμένο χειριστή
• Επιθέτει «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ»
• Φυλάσσει Έκθεση
• Μεριμνά για επιδιορθώσεις
• Αναθέτει τη συντήρηση σε Συντηρητές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Φυλάσσει Ειδικό Βιβλίο Συντήρησης
• Δεν θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα πολύ υψηλής επικινδυνότητας, το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ Έκθεση Ελέγχου.
• Τηρεί Μητρώο Ανυψωτικών Εξαρτημάτων
• Διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος
• Μεριμνά για συστήματα προστασίας και προειδοποίησης του χειριστή και για ορθό σύστημα ταχείας σύνδεσης.

Οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα Ανυψωτικά Μηχανήματα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες με βάση την επικινδυνότητά τους:

Α. Ανυψωτικά Μηχανήματα Πολύ Υψηλής Επικινδυνότητας:
• γερανοί πλησίον της θάλασσας,
• γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες,
• ανυψωτικής ικανότητας άνω των 2.000 kg,
• γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 5.000 kg,
• γερανοί τύπου πύργου,
• κινητοί γερανοί (mobile cranes),
• γερανοί επίτοιχοι άνω των 2.000 kg,
• ανυψωτικά μηχανήματα για το χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων ή / και σκαφών.

Β. Ανυψωτικά Μηχανήματα Υψηλής Επικινδυνότητας:
• ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων,
• ανυψωτικά μηχανήματα έργων,
• γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2.000 kg,
• γερανογέφυρες κάτω των 5.000 kg,
• γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού κάτω των 2.000
• παπαγαλάκια άνω των 5.000 kg.

Γ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Μεσαίας Επικινδυνότητας:
• παπαγαλάκια κάτω των 5.οοο kg,
• αναβατόρια (υλικών, ΑΜΕΑ κ.α.),
• αντλίες σκυροδέματα,
• περονοφόρα,
• ανυψωτικές εξένδρες οχημάτων,
• εξειδικευμένα ανυψωτικά.

Δ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Χαμηλής Επικινδυνότητας:
• γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων,
• χειροκίνητες μηχανές ανυψωτικής ικανότητας των 100kg,
• αυτοκινούμενα αναβατόρια και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 kg.

Μπορείτε να βρείτε τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων στο Μητρώο που διατηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F3B1ECD10FD081F9C225889C003C850C?OpenDocument

BROKERAGE EVENT GREEN 2022

 

Hero Image

 

Ενδιαφέρεστε για:

 • Δημιουργία διεθνών επαφών και συνεργασιών
 • Μεταφορά γνώσης σχετικά με τον τομέα της επιχείρησης σας
 • Γνωριμία νέων επαγγελματιών στο πεδίο του Περιβάλλοντος
 • Γνωριμία και συζήτηση διαφορετικών οπτικών με ερευνητές και ειδικούς στον τομέα της επιχείρησης σας
 • Παρουσίαση, συζήτηση και έναρξη νέων εργασιών
 • Πληροφόρηση αναφορικά με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα

 

Η Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων GREEN 2022”

αποτελεί ιδανική επιλογή

 

Το Madrid Knowledge foundation σε συνεργασία με το Conama Foundation και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνουν την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων BROKERAGE EVENT GREEN 2022”, στο εθνικό περιβαλλοντικό συνέδριο “CONAMA 2022”, που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2022.

 

Τα κύρια θέματα της εκδήλωσης αφορούν:

 • Ενεργειακή Απόδοση και Κλιματική Αλλαγή
 • Αειφόρες Μεταφορές
 • Αστική Ανανέωση
 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Βιοποικιλότητα
 • Διαχείριση Υδάτων
 • Περιβαλλοντική Ευρωστία
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση απορριμμάτων
 • Οικονομία και Κοινωνία

 

Διαδικασία συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εδώ, μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2022 και να προκαθορίσουν συναντήσεις (B2B meetings) με άλλες διεθνείς εταιρείες.
 • Το Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CY00414 – CYPRUS ENERGY AGENCY CEA), μέλος του «Enterprise Europe Network».
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε βήμα προς βήμα για το πώς να κλείσετε τις συναντήσεις σας εδώ.

 

Οι συναντήσεις μπορεί να γίνουν δια ζώσης (on-site) στο χώρο της εκδήλωσης, και διαδικτυακά (on-line).

 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ, προσκαλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην εκδήλωση, ώστε να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με βάση την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) και της Πράσινης Συμφωνίας.


Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

 

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης

Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικός Μηχανικός,

Tel.: +357-22667849│Email: [email protected]

Στέφανη Δημητρίου, Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Tel.: +357-22667850│Email: [email protected]

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Οκτωβρίου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Για να δείτε την Έκδοση Οκτωβρίου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

Ημερομηνία: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022

Ώρες: 9:00-14:30

Τοποθεσία: 1ος όροφος Κτίριο ΚΕΒΕ,

Δεληγιώργη 3, 1066, Λευκωσία


Εισαγωγή

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΓΚ, εταίροι στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), διοργανώνουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη των ΜμΕ της Κύπρου.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποιεί το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, στοχεύουν:

 • Στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να κατανοούν, να καταγράφουν και να διαχειρίζονται τις ενεργειακές τους ανάγκες
 • Στην υιοθέτηση κοινών διαδικασιών, εργαλείων και κριτηρίων για την ενεργειακή διαχείριση των ΜμΕ
 • Στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜμΕ μέσω ενεργειακής διαχείρισης, υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ.


Ανάγκη εκπαίδευσης:

Οι συνεχείς  οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια.


Σκοπός:

Η ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού των ΜμΕ σχετικά με το θέμα της Ενεργειακής Απόδοσης και της Ενεργειακής Διαχείρισης.


Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την αειφορία των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τι είναι ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή διαχείριση και τα πλεονεκτήματα τους.
 • Να διαμορφώνουν εσωτερικές διοικητικές δομές στην επιχείρηση τους για την ενεργειακή διαχείριση.
 • Να γνωρίζουν λύσεις για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική χρήση ενέργειας και πόρων στα κτίρια επιχειρήσεων.
 • Να αναπτύσσουν περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική στην επιχείρηση τους.
 • Να υιοθετούν καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης/διαχείρισης.
 • Να αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή διαχείριση της εταιρείας τους.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των ΜμΕ, και ιδιαίτερα -αλλά όχι αποκλειστικά- σε Διαχειριστές Ενέργειας (Energy Managers), Διαχειριστές Γραφείου/Υποδομών/Προσωπικού (Office/Building Managers & Staff Managers), Υπεύθυνους Αειφορίας (Sustainability Officers) . Η πρόσκληση και η εγγραφή για συμμετοχή θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε σεμινάριο. Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και σχετίζονται με την Πράσινη Μετάβαση και την Αειφόρο Ανάπτυξη των ΜμΕ.

Εγγραφές:

Οι εγγραφές για το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, στα τηλέφωνα 22667849 / 22667850.

Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ.

Γλώσσα σεμιναρίου:Ελληνικά

Αξιολόγηση Προγράμματος και Πιστοποίηση: Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

 Διάρκεια: 5,5 ώρες

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα όπως και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που ακολουθούν μπορείτε να τα βρείτε εδώ:   PDF - Wikipedia

Νέο πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα – Empowering Women in Agrifood (EWA)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του νέου προγράμματος Empowering Women in Agrifood (EWA) το οποίο αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας – Τομέας Τροφίμων (EIT Food) σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στόχος του είναι η υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση ή ιδέα στον αγροδιατροφικό τομέα.

Μέσω του εντατικού προγράμματος οι γυναίκες επιχειρηματίες, θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να λάβουν εντατική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, από ειδικούς του τομέα των επιχειρήσεων και της αγροδιατροφής.
 • Να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 • Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και δικτύωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα κριτήρια συμμετοχής είναι:

Γυναίκες μόνιμες κάτοικοι Κύπρου:

 • Με επιχειρηματική δράση ή ενδιαφέρον για τον αγροδιατροφικό τομέα ή με εταιρεία που λειτουργεί όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
 • Που δεν έχουν λάβει περισσότερα από 30.000 ευρώ σε δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • Που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 μήνες (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022) και περιλαμβάνει:

 • Καλωσόρισμα στο Πρόγραμμα και Σύνδεση με τους/τις μέντορες (24 Οκτωβρίου 2022)
 • Εκπαίδευση Masterclass (θεματική θα ανακοινωθεί αργότερα) (24 Οκτωβρίου 2022)
 • Δέκα (10) διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα (τέλη Οκτωβρίου – Νοέμβριος, 2-3 φορές την εβδομάδα)
 • Ειδική εκδήλωση με διαγωνιστική διαδικασία (Pitching Event) – (συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022. Να σημειωθεί ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων (10).

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 96912277 ή να αποστείλετε μήνυμα στο [email protected]

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ)

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σας ενημερώνει για τα τρέχοντα σχέδια χορηγιών και διαγωνισμούς που προσφέρονται στις κυπριακές ΜμΕ για ενεργειακή αναβάθμιση, περιβαλλοντική διαχείριση και χρήση ΑΠΕ.

 1. ΣΧEΔΙΟ ΠΑΡΟΧHΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒAΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛEΓΧΟΥ – EMAS (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/10/22)
  • Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Μπορείτε να βρείτε περιγραφή του σχεδίου, τον οδηγό καθώς και τα έγγραφα υποβολής αιτήσεων εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Σ.Π.Δ – μέχρι €2,000
   • Δαπάνες επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS – μέχρι €500
  • Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS(συμπεριλαμβάνεται και η επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος) – μέχρι €500. (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).
 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/12/22)
  • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή στο σύστημα πατήστε εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Οικοδομικές Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
   • Τεχνικά Συστήματα για επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
   • Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης
   • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής/ λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
   • Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κτίρια.
   • Δαπάνες Υπηρεσιών (όπως ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση ΠΕΑ)
  • Ποσοστό χρηματοδότησης για ΜΜΕ: 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη)
 1. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς με τα κατάλληλα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται στον οδηγό του σχεδίου.
  • Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος διεξαγωγής Ενεργειακού Ελέγχου. (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).
  • Ποσοστό χρηματοδότησης: 30% με μέγιστο ποσό τις €2,000.
 1. ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων)
  • Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή στο σύστημα πατήστε εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση
   • Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
   • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
   • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής
  • Ποσοστό χρηματοδότησης:
   • 50% με μέγιστο ποσό τις €50,000 (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη)
   • Ελάχιστο ποσό επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης: €5,000
 1. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – CY GPP AWARDS 2022 (Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 31/10/2022)
  • Φορείς Υλοποίησης: Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης εδώ.
  • Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας εδώ.
  • Κατηγορίες βραβείων:
   • Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
   • Εφαρμογή Πράσινης Πολιτικής ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών/έργων

 

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών ΜμΕ μπορείτε να καλείτε το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, ως Σύμβουλο Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, στα τηλέφωνα: 22667849 / 22667850 ή να στείλετε email στο: een@cea.org.cy.

Επιχειρηματική Αποστολή από Ιταλία

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης και Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον κλάδο της Υγείας: «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στο τομέα της Υγείας, προκλήσεις στη μεταπανδημική εποχή»

Με αφορμή την Επιχειρηματική Αποστολή από την Ιταλία, το Ιταλοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Κύπρο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Ιταλίας και την στήριξη του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης στις 25 Οκτωβρίου (10:30 π.μ).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με καταξιωμένους ειδικούς επαγγελματίες στον κλάδο της Υγείας με στόχο οι Κυπριακές επιχειρήσεις να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τεχνολογικές λύσεις στους τομείς της Φαρμακευτικής, Κοσμετολογίας, Ιατρικού και Υγειονομικού Εξοπλισμού.

Με το τέλος της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις με τις Ιταλικές εταιρείες που θα είναι μέλη της Ιταλικής Επιχειρηματικής Αποστολής και θα παραστούν στην εκδήλωση.

Η όλη εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης ή/και να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής, παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/10/2022.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889769/52/49.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Σεπτεμβρίου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Για να δείτε την Έκδοση Σεπτεμβρίου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Δημόσια Διαβούλευση (Έρευνα) της ΕΕ Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την θέσπιση πλαισίου για βιώσιμα συστήματα τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο».

Η εν λόγω έρευνα στοχεύει στο να συγκεντρωθούν οι απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την επικείμενη πρωτοβουλία πολιτικής.

Το πλαίσιο θα είναι ένας οριζόντιος νόμος-πλαίσιο που θα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για πράσινη μετάβαση και στη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ γίνονται ολοένα και πιο βιώσιμα. Επιπλέον, το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:

 • την επισήμανση της βιωσιμότητας στα τρόφιμα
 • τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων
 • τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές να κάνουν βιώσιμες επιλογές τροφίμων
 • τα νέα συστήματα διακυβέρνησης για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών.

Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων έως τους λιανεμπόρους, να λάβουν μέρος σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους ΕΔΩ.

Παρακαλούμε όπως κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, στην πρώτη ερώτηση, εισαγάγετε τον 7ψήφιο αναγνωριστικό αριθμό που κατέχει το ΚΕΒΕ ως μέλος του EEN, και είναι ο CY00411.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα έρευνα θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από τον ανάδοχο της παρούσας μελέτης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.