2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – Αειφόρο Ανάπτυξη στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

Ημερομηνία: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ώρες: 10:00-13:00

Τοποθεσία: Κτήριο ΕΒΕΛ, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός

Εισαγωγή

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), εταίροι στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), πραγματοποιούν σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κύπρου.

Οι συνεχείς  οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποιεί το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, στοχεύουν:

 • Στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να κατανοούν, να καταγράφουν και να διαχειρίζονται τις ενεργειακές τους ανάγκες
 • Στην υιοθέτηση κοινών διαδικασιών, εργαλείων και κριτηρίων για την ενεργειακή διαχείριση των ΜμΕ
 • Στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜμΕ μέσω ενεργειακής διαχείρισης, υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα σεμινάρια συγχρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ.

Σε συνέχεια του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2022 στη Λευκωσία, προγραμματίζεται το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την “Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21/02/2023, στη Λεμεσό.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την αειφορία των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τι είναι ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή διαχείριση και τα πλεονεκτήματα τους.
 • Να διαμορφώνουν εσωτερικές διοικητικές δομές στην επιχείρηση τους για την ενεργειακή διαχείριση.
 • Να γνωρίζουν λύσεις για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική χρήση ενέργειας και πόρων στα κτίρια επιχειρήσεων.
 • Να αναπτύσσουν ενεργειακή πολιτική στην επιχείρηση τους.
 • Να υιοθετούν καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης/διαχείρισης.
 • Να αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή διαχείριση της εταιρείας τους.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό όλων των κυπριακών ΜμΕ.

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Διάρκεια: 3 ώρες

Εγγραφές:

Οι εγγραφές για το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023.
Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, στα τηλέφωνα 22667849 / 22667850.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να τo βρείτε εδώ: