Αναθεώρηση Κανονισμών (ΕΕ) Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τους ακόλουθους τρεις (3) Κανονισμούς Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Δελτίο Τύπου EE)
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 360/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του Κανονισμού 717/2014 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

 • την παράταση της ισχύος του αναθεωρημένου κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.
 • την αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανά επιχείρηση επί τρία έτη, από 30.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ, με την επιφύλαξη της δημιουργίας κεντρικού εθνικού μητρώου.
 • μόνο η πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας, ενώ η μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αυτών θα καλύπτονται από τον γενικό κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας·
 • τον εκ νέου υπολογισμό των λεγόμενων «εθνικών ανώτατων ορίων», δηλαδή των μέγιστων σωρευτικών ποσών των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορούν να κατανεμηθούν ανά κράτος μέλος. Τα εθνικά ανώτατα όρια επικαιροποιήθηκαν με βάση πιο πρόσφατα δεδομένα που αφορούν μόνο την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στην περίπτωση της Κύπρου, αύξηση του Εθνικού Ανώτατου Ορίου σε διάστημα τριών ετών από €1,090,000 σε €1,324,372.
 • ορισμένες δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας θα επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, για να διευκολυνθεί ο εκσυγχρονισμός των μικρών σκαφών και να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, ανησυχίες για την ασφάλεια στις εν λόγω περιοχές.

Οι τροποποιήσεις για τους γενικούς κανόνες για μικρά ποσά ενίσχυσης (γνωστούς ως Κανονισμός de minimis ή Κανονισμός 1407/2013/ΕΕ) περιλαμβάνει τις εξής κυριότερες αλλαγές:

 • Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 200.000 ευρώ (ισχύει από το 2008) σε 300.000 ευρώ σε τρία έτη, για να καλύψει την πληθωρική άνοδο.
 • Εισαγωγή υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να εγγράφουν την ενίσχυση de minimis σε κεντρικό μητρώο σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, με σκοπό τη μείωση των υποχρεώσεων αναφοράς για τις εταιρείες.
 • Εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διευκολύνουν περαιτέρω την ενίσχυση με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μεταβίβαση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους.
 • Ευθυγράμμιση του ορίου που αφορά Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων με το όριο των €300,000 του Γενικού Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν για τους γενικούς κανόνες για μικρά ποσά ενίσχυσης για Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος (επίσης γνωστοί ως Κανονισμός de minimis SGEI ή Κανονισμός 360/2012/ΕΕ) περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κύριες αλλαγές:

 • Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 500,000 EUR (ισχύει από το 2012) σε 750,000 EUR σε διάστημα τριών ετών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
 • Θέσπιση υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να καταχωρίζουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.

Μπορείτε να βρείτε τον ορισμό των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Οι πιο πάνω αναθεωρημένοικανονισμοί, οι οποίοι απαλλάσσουν μικρά ποσά ενίσχυσης από τον έλεγχο της ενίσχυσης του κράτους της ΕΕ, καθώς θεωρούνται ότι δεν έχουν επίδραση στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην Ενιαία Αγορά, θα τεθούν σε ισχύ στην 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2030.

Αξίζει να αναφερθείότι η Κυπριακή Δημοκρατίαδημιούργησε ήδη το Εθνικό Κεντρικό Μητρώο από την 1η Ιανουαρίου 2022 γι’ αυτό και το Γραφείο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων θα βραβευτεί για την πρωτοβουλία αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Εγκύκλιο του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Για διευκρινήσεις και τυχόν απορίες σχετικά με το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στο τηλ. 22308930, ή μέσω E-mail: commissioner@publicaid.gov.cy