Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L282 ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2022, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1998 της Επιτροπής. Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Ο πιο πάνω Κανονισμός αντικαθιστά το Παράρτημα Ι του βασικού Κανονισμού 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και αποτελεί το Δασμολόγιο του 2023, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023.