Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη

Σε συνέχεια της εγκυκλίου που στάλθηκε στις 24 Μαρτίου 2017, αναφορικά με τη συμμετοχή σας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που είχε εξαγγείλει η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης της Προεδρίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε περεταίρω για την κοινωνική οικονομία και τη κοινωνική επιχείρηση, καθώς και τις ενέργειες της ΕΕ με στόχο την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Είναι γνωστό ότι η στρατηγική της ΕΕ “Ευρώπη 2020” βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μετατροπή αυτού του οράματος σε πραγματικότητα απαιτεί έξυπνη συμπεριφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων. Η εστίαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών στην ευρύτερη κοινωνία από την επιχειρηματική δραστηριότητα, κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” . Γι’ αυτό και η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχείρηση, αποτελούν μια σημαντική πηγή έμπνευσης και ενέργειας στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Λόγω των διαφορετικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεργατικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Euricse) και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέταξαν σχετικό Οδηγό που εξηγεί αυτές τις ιδιαιτερότητες, αναδεικνύει την κοινωνική προστιθέμενη τους αξία και ενθαρρύνει την αξιοποίηση τους μέσα από διάφορα παραδείγματα.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει διαθέσιμη η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.