Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123).

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €10.000.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €1.500.000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23η Μαρτίου 2023, 13:00.

Το Πρόγραμμα «DISRUPT» στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με προοπτική να διαμορφώσουν νέες ή να διαταράξουν (disrupt) υπάρχουσες αγορές, με επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Μέσα από το Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση – χορηγία του ΙδΕΚ  θα συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VC Funding), με στόχο την επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν, κατά την υποβολή της πρότασης ένα προϊόν ελάχιστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product-MVP) και μια υπογεγραμμένη δεσμευτική συμφωνία με επενδυτικό ταμείο (VC Fund), που προβλέπει επένδυση μετοχικού κεφαλαίου (direct investment) ύψους τουλάχιστον € 1 Εκ. στην επιχείρηση, για υποστήριξη της ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS (EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο support@research.org.cy.

Πηγή: www.research.org.cy