Νέο Νομικό Πλαίσιο Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σε συνέχεια της Ενημερωτικής Εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας την περασμένη εβδομάδα για το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

Από την 1.9.2022 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021», που στόχο έχει την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και την πρόσβαση των εργοδοτών και ιδιοκτητών σε εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου και συντήρησης.

Η νέα νομοθεσία μεταξύ άλλων αναφέρει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και εξουσιοδοτημένων ελεγκτών και συντηρητών ανυψωτικών μηχανημάτων, τη συχνότητα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και ανυψωτικών εξαρτημάτων, τα βασικά σημεία ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και τα κριτήρια για την έγκριση προσώπων ως εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ο κάθε ιδιοκτήτης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οφείλει να:

• Μεριμνά για έλεγχο του ανυψωτικού μηχανήματος παρουσία του Συντηρητή και με εκπαιδευμένο χειριστή
• Επιθέτει «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ»
• Φυλάσσει Έκθεση
• Μεριμνά για επιδιορθώσεις
• Αναθέτει τη συντήρηση σε Συντηρητές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Φυλάσσει Ειδικό Βιβλίο Συντήρησης
• Δεν θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα πολύ υψηλής επικινδυνότητας, το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ Έκθεση Ελέγχου.
• Τηρεί Μητρώο Ανυψωτικών Εξαρτημάτων
• Διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος
• Μεριμνά για συστήματα προστασίας και προειδοποίησης του χειριστή και για ορθό σύστημα ταχείας σύνδεσης.

Οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα Ανυψωτικά Μηχανήματα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες με βάση την επικινδυνότητά τους:

Α. Ανυψωτικά Μηχανήματα Πολύ Υψηλής Επικινδυνότητας:
• γερανοί πλησίον της θάλασσας,
• γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες,
• ανυψωτικής ικανότητας άνω των 2.000 kg,
• γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 5.000 kg,
• γερανοί τύπου πύργου,
• κινητοί γερανοί (mobile cranes),
• γερανοί επίτοιχοι άνω των 2.000 kg,
• ανυψωτικά μηχανήματα για το χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων ή / και σκαφών.

Β. Ανυψωτικά Μηχανήματα Υψηλής Επικινδυνότητας:
• ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων,
• ανυψωτικά μηχανήματα έργων,
• γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2.000 kg,
• γερανογέφυρες κάτω των 5.000 kg,
• γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού κάτω των 2.000
• παπαγαλάκια άνω των 5.000 kg.

Γ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Μεσαίας Επικινδυνότητας:
• παπαγαλάκια κάτω των 5.οοο kg,
• αναβατόρια (υλικών, ΑΜΕΑ κ.α.),
• αντλίες σκυροδέματα,
• περονοφόρα,
• ανυψωτικές εξένδρες οχημάτων,
• εξειδικευμένα ανυψωτικά.

Δ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Χαμηλής Επικινδυνότητας:
• γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων,
• χειροκίνητες μηχανές ανυψωτικής ικανότητας των 100kg,
• αυτοκινούμενα αναβατόρια και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 kg.

Μπορείτε να βρείτε τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων στο Μητρώο που διατηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F3B1ECD10FD081F9C225889C003C850C?OpenDocument