Νέος κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα

Το 2015, η ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην αλυσίδα τροφίμων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου που συνδέονται με την παρουσία Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στο γάλα και σε άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Η τετραϋδροκανναβινόλη, είναι το σπουδαιότερο συστατικό του φυτού της κάνναβης Cannabis sativa. Η Ευρωπαϊκή Αρχή έχει καθορίσει δόση αναφοράς οξείας έκθεσης ίση με 1 μg Δ9-THC/kg σωματικού βάρους.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή δημοσίευσε επιστημονική έκθεση για την αξιολόγηση της οξείας έκθεσης του ανθρώπου στη Δ9-THC. Σε ορισμένες εκτιμήσεις σημειώθηκε υπέρβαση της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης του 1μg/kg σωματικού βάρους, συνιστώντας δυνητικό κίνδυνο για την υγεία. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα στους σπόρους κάνναβης και στα παράγωγα προϊόντα τους, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισμό τροποποιώντας αναλόγως τον υφιστάμενο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006. Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1393 σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του.

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες, προβλέφθηκε εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου εφαρμοστούν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα και μεταβατική περίοδος για τα τρόφιμα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού. Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον Κανονισμό: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης