Πανδημία COVID – 19 Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA)

Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) για τον COVID-19.

Το OiRA  COVID-19, εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω του COVID-19 και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων αυτών, προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κάθε εργαζομένου.

Πρόκειται για μια απλή, γρήγορη και ηλεκτρονική διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων μέσα από την οποία ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν σε ένα χώρο εργασίας.

Το εργαλείο OiRA COVID-19, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/oira-tools/cy/covid-19/covid-19/ και:

  • Διατίθεται δωρεάν, είναι εύχρηστο και διατηρεί την ανωνυμία του χρήστη.
  • Είναι φιλικό προς τον χρήστη και δίνει τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.
  • Εστιάζει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων και παρέχει τεχνική καθοδήγηση.

Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν.

 

Με εκτίμηση

Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752
E-mail: stalo@ccci.org.cy