Πώς μπορεί η επιχείρησή σας να επωφεληθεί από τα εργαλεία της ΕΕ σε θέματα εισαγωγών και εξαγωγών

Η πύλη «Access2Markets» είναι η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται, να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται όταν συναλλάσσονται με Τρίτες χώρες όπως: Δασμοί και Φόροι, Τελωνειακά Καθεστώτα, Διατυπώσεις και Απαιτήσεις, Κανόνες Καταγωγής, Μέτρα για τις Εξαγωγές, Στατιστικές, Εμπορικούς Φραγμούς και πολλά άλλα.

Επιτρέπει επίσης, την πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις επενδύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις σε Τρίτες χώρες αλλά και τις τρέχουσες Εμπορικές Συμφωνίες της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από αυτές.

Επιπρόσθετα, στην πύλη Access2Markets, υπάρχει διαθέσιμο το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης των κανόνων καταγωγής «ROSA», που επιτρέπει να ελέγχεται κατά πόσον ένα προϊόν συμμορφώνεται με τους κανόνες καταγωγής και, ως εκ τούτου, πληροί τις προϋποθέσεις για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στο πλαίσιο συγκεκριμένης εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ.

Για διευκόλυνση σας, σχετικά με την αναζήτηση κωδικών προϊόντων, σας παραθέτουμε τη διαδικτυακή ιστοσελίδα στη βάση δεδομένων τουΟλοκληρωμένου Δασμολογίου τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων, πιο γνωστό ως «TARIC» (από τα αρχικά του ολοκληρωμένου δασμολογίου στη γαλλική γλώσσα).

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Στάλω Δημοσθένους Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ | Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy