Σχέδια Χορηγιών για Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε τη 2η προκήρυξη των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Ο προϋπολογισμός της νέας Πρόσκλησης θα είναι €6 εκατομμύρια για το Σχέδιο της Νεανικής και €2 εκατομμύρια για το Σχέδιο της Γυναικείας.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, το ΥΕΕΒ&Τ θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για τα εν λόγω Σχέδια Χορηγιών.

Γι’ αυτό, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://fundingapps.mcit.gov.cy η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις 20/12/2017, όπου είναι και ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Μαρτίου 2018.

Πολύ σημαντικό είναι ότι ο κάθε υποψήφιος αιτητής θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στη Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη» https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/ ως φυσικό πρόσωπο. Ακολούθως, θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεται για τον κωδικό του προφίλ του (Profile ID) και το όνομα που θα έχει σαν χρήστης (profile full name) στην “Αριάδνη”. Κατόπιν θα πρέπει να επισκεφθεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και να παρουσιάσει το ηλεκτρονικό μήνυμα με τα αναγραφόμενα στοιχεία για ταυτοποίηση. 

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από τα Σχέδια είναι η πρωτογενής παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της ΕΕ, οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Για το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 20-40 ετών ενώ το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες 18-55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, Εξοπλισμό, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Ανέγερση Κτιρίων, Ανακαίνιση Κτιρίων/Διαμόρφωση χώρων, Κατάρτιση, Προβολή / Προώθηση, Κεφάλαιο Κίνησης και Άλλες Δαπάνες (π.χ, μελέτες συμβούλων για ετοιμασία της αίτησης, ίδρυση εταιρείας, μελέτη αρχιτέκτονα).

Το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι €140,000 για τους κλάδους της Μεταποίησης και €100,000 για τους κλάδους των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο κτλ. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του επιλέξιμου κόστους.

Επίσης, για την βαθμολόγηση των αιτήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια επιλογής των προτάσεων καθώς και στους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Ο Οδηγός του κάθε Σχεδίου, τα τηλέφωνα επικοινωνίας Λειτουργών του Υπουργείου για απορίες καθώς και άλλα έντυπα σχετικά με την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ενότητα Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Επιλέξτε “Ανοικτές Χορηγίες” ή “Μελλοντικές/ Προσεχείς Χορηγίες”.

 

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Enterprise Europe Network
Τηλ. 22889752
Φαξ. 22661044