Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας για τους Δικαιούχους του Προγράμματος “SME Instrument” του Η2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου επιθυμούν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας που παρέχονται ειδικά στους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» (Phase I και Phase II) του Προγράμματος H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Προγράμματος «SME Instrument» έχουν το δικαίωμα εξασφάλισης υπηρεσιών υποστήριξης, με στόχο την επιτυχή και προσοδοφόρα αξιοποίηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (μέλους του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • την αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης,
  • την εξεύρεση κατάλληλων εμπειρογνωμόνων («coaches») από βάσεις δεδομένων της Ε.Ε.
  • τη διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης («coaching») από τους εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία εντοπίζονται από την επιχείρηση σε συνεργασία με το ΙΠΕ.

Η παροχή υπηρεσιών «coaching» σε θέματα καινοτομίας προς τους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» αποτελεί συμβατική υποχρέωση των εν λόγω επιχειρήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων Έργων και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται υποχρεωτικά πριν την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.

 Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ως μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ο αρμόδιος φορέας για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument». Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, το Ίδρυμα έρχεται σε άμεση επαφή με τους φορείς με στόχο την ενημέρωσή τους για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες παρέχονται προς τις επιχειρήσεις δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» δωρεάν. Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πρόσκλησης H2020-EEN-SGA2-2017-2018 για ενίσχυση της δυνατότητας διαχείρισης καινοτομίας στις ΜμΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα ακόλουθα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  • Μάρσια Τριλλίδου, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, Trillidou@research.org.cy, τηλ. 22205071
  • Σταύρος Καμπανέλλας, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, skambanellas@research.org.cy, τηλ. 22 205056
  • τηλεφωνικό κέντρο ΙΠΕ, Τηλ. 22 205000