Υποβολή σχολίων για το προτεινόμενο Πρόγραμμα του ΙΔΕΚ “Διδακτορικό στην Βιομηχανία”

Η νέα Βιομηχανική Στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για τη διττή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και στην ψηφιακή πρωτοπορία καθώς επίσης στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, η δρομολόγηση αυτής της στρατηγικής συνέπεσε με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Για την αντιμετώπιση αυτών των πολλαπλών προκλήσεων και δυσκολιών χρειάζεται να αναληφθούν διάφορες πρωτοβουλίες. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών που διευκολύνει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ της ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας και του βιομηχανικού κόσμου για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την βελτίωση προϊόντων.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προτίθεται να προχωρήσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ανακοινώνοντας το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία». Στόχος είναι η χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα και εργοδοτείται από επιχείρηση στη Κύπρο.

Για το σχεδιασμό του Προγράμματος, το ΙδΕΚ έλαβε υπόψη παραδείγματα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων χωρών καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος.

Ακολουθεί παρουσίαση του προτεινόμενου Προγράμματος με τα κύρια χαρακτηριστικά.

Το ΚΕΒΕ καλεί την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να παραθέσει σχόλια ή εισηγήσεις επί του προτεινόμενου Προγράμματος απαντώντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται ΕΔΩ μέχρι και τις 3/10/2022 και ώρα 8 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλ. 22205000 και email: support@research.org.cy

Παρουσίαση: File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons