ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ “SYSTEM TO SYSTEM”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να υποβάλλουν διατυπώσεις που σχετίζονται με την είσοδο και εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο στα νέα τελωνειακά συστήματα με τρόπο «System to System», θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy . Η εν λόγω διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2016.

Να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων στοχεύει στην προσαρμογή των υφιστάμενων τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον, χωρίς χαρτί.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την υποβολή των διατυπώσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι αναφορικά με την Εφαρμογή Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την Ανάπτυξη νέων τελωνειακών συστημάτων:

– Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EL

– Annex 2 MASP-C Rev. 2019 v1.1 Consolidated Project Fiches https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_annex2_en.pdf

– Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en

Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την υποβολή των διατυπώσεων: