Δύο νέες προσκλήσεις €6 εκατ. για ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων

«Έρευνα στις Επιχειρήσεις»: Στόχος η εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Ε&Κ, με προϋπολογισμό ειδικά για επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ), έχει ανακοινώσει δύο νέες προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό €6 εκατ., συνεχίζοντας έτσι την έμπρακτη στήριξή του προς το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου.

Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» του ΙδΕΚ και αποτελούν ευκαιρία για μικρές, μεσαίες και μεγάλες κυπριακές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα ή ουσιαστικά βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή μεθόδους παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων να καινοτομούν, θα διατεθεί προϋπολογισμός ύψους €1 εκατ. σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως υποβάλει προτάσεις ως Ανάδοχοι Φορείς στο ΙδΕΚ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ε&Κ του Ιδρύματος.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε €200.000.

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00. Σημειώνεται ότι οι προσκλήσεις χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Next Generation EU.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.