EENergy: Πρόσκληση για Επιχορηγήσεις Δράσεων Ενεργειακής Απόδοσης έως 10.000 ευρώ!

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Πρόσκληση για το Έργο «EENergy» θα είναι ανοιχτή μέχρι της 15 Μαΐου 2024 στις 17:00 CET.

Το Πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη τουλάχιστον 1800 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της ανάπτυξης σχεδίων δράσης από τους Συμβούλους Αειφορίας του Δικτύου EEN, ώστε οι ΜμΕ να επιτύχουν βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης κατά τουλάχιστον 5%. 900 από αυτές τις ΜμΕ θα επιλεγούν και θα λάβουν άμεση οικονομική στήριξη (επιχορήγηση) ύψους έως 10.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ (SMP) και θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN).

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

  1. Επενδύσεις: καλύπτει την υλοποίηση, απόκτηση, αγορά ή/και εγκατάσταση νέου λογισμικού, εξοπλισμού ή άλλων τεχνολογιών
  2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: καλύπτει συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την εφαρμογή βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ενεργειακούς ελέγχους
  3. Δεξιότητες & Κατάρτιση: καλύπτει την πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, και προγράμματα για εκπαίδευση και αναβάθμιση των εργαζομένων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης

Οι πιο πάνω δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, και να έχουν συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ, αλλά η επιχορήγηση που θα παρασχεθεί δεν θα υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ανά ΜμΕ.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να στοχεύουν σε μείωση της ενέργειας τουλάχιστον κατά 5%. Για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, αυτή η μείωση θα μετρηθεί ως προς την κατανάλωση ενέργειας σε kWh (ή ισοδύναμες μονάδες kWh που παρέχονται από τη ΜμΕ) και θα μετρηθεί εντός του κατάλληλου πλαισίου της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή:

Οι ενδιαφερόμενες Κυπριακές ΜμΕ πρέπει να επικοινωνούν με το Enterprise Europe Network Κύπρου ή μέσω email eency@ccci.org.cy και ακολούθως o σύμβουλος βιωσιμότητας του ΕΕΝ Κύπρου θα τις βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση και στην υποβολή της αίτησής τους. Το έντυπο αίτησης και ο Οδηγός για τους αιτούντες είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του έργου EENergy (https://eenergy.grantplatform.com/).

Η αίτηση πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ίδια την επιχείρηση, καθώς και τις δραστηριότητες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά 5% και την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (Σχέδιο Δράσης). Μετά το κλείσιμο της πρόσκλησης, όλες οι αιτήσεις θα ελεγχθούν ως προς την επιλεξιμότητα τους, και η διαδικασία επιλογής τους θα γίνεται με κλήρωση. Μετά τη σύναψη συμβάσεων με τους χρηματοδοτούμενους δικαιούχους, θα ξεκινήσει η υλοποίηση των σχεδίων δράσης.

Όλες οι ΜμΕ που θα αιτηθούν, και πληρούν τις προδιαγραφές, είτε λάβουν χρηματοδότηση είτε όχι, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης τους, θα παίρνουν βοήθεια από τους συμβούλους βιωσιμότητας του ΕΕΝ και θα πάρουν επίσης ανώνυμες εκθέσεις (reports) που θα συγκρίνουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση με αυτές όλων των άλλων υποψηφίων εταιρειών (σε σχέση με το μέγεθος, τον τομέα και την τοποθεσία).

Επιλέξιμα Κριτήρια:

– Είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) όπως ορίζεται στην Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ:

(α) Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και

(β) Έχει:               (ι) Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ, ή

                                (ιι) Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ.

Για το έλεγχο των πιο πάνω ορίων, η επιχείρηση πρέπει πρώτα να εξακριβώσει κατά πόσον είναι: αυτόνομη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση. Για να επιβεβαιώσετε σε ποια κατηγορία εμπίπτετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό χρήσης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες, και συγκεκριμένα να ανατρέξετε στη σελίδα 15 – Βήμα 4: «Πως μπορώ να υπολογίσω τα στοιχεία αυτά». Επίσης προτρέπετε η συμπλήρωση και η προσκόμιση «Υπεύθυνης Δήλωσης» σχετικά με το χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως μικρομεσαίας (ΜμΕ). Επισυνάπτεται.

 

  • Ιδρύθηκε επίσημα πριν από 1η Ιανουαρίου 2023 (Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών)
  • Εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ
  • Δεν είναι «προβληματική επιχείρηση» δηλ. δεν βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, πτώχευση, διαδικασία εκκαθάρισης, δικαστικές υποθέσεις ή άλλη παρόμοια κατάσταση σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής 651/2014/ΕΚ (άρθρο 2 παρ.18).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22889752, 22889769 ή μέσω email eency@ccci.org.cy

Στάλω Δημοσθένους Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ

Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy