Cyprus

Έρευνα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων IBAN

Η ΕΕ έχει εφαρμόσει κανόνες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων IBAN εντός των κρατών μελών με τον κανονισμό για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (κανονισμός SEPA).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (SEPA) ορίζονται τα εξής:

  • ο πληρωτής που προβαίνει σε μεταφορά πίστωσης προς δικαιούχο ο οποίος διατηρεί λογαριασμό πληρωμών εντός της Ένωσης δεν προσδιορίζει το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω λογαριασμός πληρωμών είναι προσβάσιμος σύμφωνα με τους κανόνες ενός πανενωσιακού καθεστώτος πληρωμών.
  • ο δικαιούχος που δέχεται μεταφορά ή χρησιμοποιεί άμεση χρέωση για τη λήψη χρηματικών ποσών από πληρωτή ο οποίος διατηρεί λογαριασμό πληρωμών εντός της Ένωσης δεν προσδιορίζει το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο εν λόγω λογαριασμός πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός πληρωμών είναι προσβάσιμος σύμφωνα με τους κανόνες ενός πανενωσιακού καθεστώτος πληρωμών.

Παρόλο που ο Κανονισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο του 2012, πολίτες και επιχειρήσεις που λειτουργούν διασυνοριακά έρχονται αντιμέτωποι με την απόρριψη του αριθμού IBAN τους επειδή αυτός αρχίζει με τα γράμματα της χώρας καταγωγής τους (για παράδειγμα CY, GR, FR κλπ) ή το μήκος των ψηφίων του αριθμού IBAN διαφέρει από αυτόν της εγχώριας μορφής (για παράδειγμα, έχει λιγότερους από 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες).

Για να το λύσουν αυτό, αναγκάζονται να αποκτήσουν νέο τραπεζικό λογαριασμό στο κράτος μέλος υποδοχής. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Ειδικά εάν η εταιρεία δεν είναι εγκατεστημένη ή ο πολίτης δεν διαμένει στο κράτος μέλος από/προς το οποίο γίνεται η πληρωμή. Για τις επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμο της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Οι διακρίσεις IBAN συμβαίνουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΕ, τα περισσότερα παράπονα για διακρίσεις IBAN αφορούν τους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, οι συνέπειες των διακρίσεων από τις δημόσιες αρχές μπορεί να είναι πιο σοβαρές επειδή συχνά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη δημόσια υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πληρώσουν τους φόρους τους, να μην πάρουν πίσω τα χρήματα του ΦΠΑ, να υποβάλουν αίτηση για προσφορές ή απόκτηση πιστοποιητικών. Ενώ οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, για παράδειγμα, με τις φορολογικές αρχές και τη λήψη συντάξεων ή την αποζημίωση από τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

Η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς (SMET – Single Market Enforcement Task Force) διερευνά το θέμα αυτό με σκοπό την ανάληψη δράσεων για εξάλειψη των διακρίσεων που παρατηρούνται.

Γι’ αυτό κι’ εμείς θέλοντας να ενισχύσουμε την προσπάθεια της ομάδας δράσης της ΕΕ, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε κατά πόσο έχετε έρθει αντιμέτωποι με ανάλογη μεταχείριση. Δηλαδή εάν προσπαθήσατε να κάνετε μεταφορές πίστωσης εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) ή άμεσες χρεώσεις εντός SEPA για την πληρωμή λογαριασμών, την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την καταβολή φόρων ή την είσπραξη επιστροφών φόρου, επιδομάτων ανεργίας ή άλλων επιδομάτων, και ο λογαριασμός σας απορρίφθηκε επειδή βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα του αντισυμβαλλόμενου. Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα δοθούν ανώνυμα στην ομάδα δράσης.

Η έρευνα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 16 Αυγούστου 2023 και μπορείτε να συμμετάσχετε συμπληρώνοντας το έντυπο που βρίσκεται ΕΔΩ.